3 Followers

3 Followers

 • Ayşenur Köprülü

  Ayşenur Köprülü

  https://www.teknotomy.com/

 • muhammet bademkıran

  muhammet bademkıran

  Teknoloji alanında gelişmeleri takip etmeyi ve insanlara bu gelişmeleri anlatmayı sever

 • Kayhan Aziz

  Kayhan Aziz

  Teknoloji konularında araştırmayı ve faydalı içerikler üretmeyi sever.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store